Thông tin khách hàng.

MAERSK/ MCC thông báo đưa tàu ra cảng HICT chuyến đầu vào ngày 23/05/2018.