Sản lượng CTNR 6 tháng đầu năm 2018 của VGR.

- Sản lượng CTNR 6 tháng đầu năm 2018 tăng 42% cùng kỳ năm 2017.