Báo cáo tài chính năm 2019

Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP công bố Báo cáo tài chính năm 2019 (sau kiểm toán) như sau: 

Bấm vào đây để xem Báo cáo tài chính năm 2019 của cảng xanh VIP