Tin tức

Báo cáo tài chính năm 2019

Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP công bố Báo cáo tài chính năm 2019 (sau kiểm toán) như sau:

Khách hàng & đối tác