Tin tức

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Cảng Xanh VIP như sau:

Khách hàng & đối tác