Tin tức

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và giả trình kết quả kinh doanh bán niên 2018.

Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và giả trình kết quả kinh doanh bán niên 2018 như sau:

Khách hàng & đối tác