Tin tức

Quyết định về việc ban hành biểu phí và giá dịch vụ cung cấp bởi Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP năm 2019.

Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP công bố Quyết định về việc ban hành biểu phí và giá dịch vụ cung cấp bởi Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP năm 2019 như sau:

Khách hàng & đối tác