Tin tức

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VGR

Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP (VGR) thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Khách hàng & đối tác