Tin tức

Công văn nhận kết quả của Ủy ban CK Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP công bố Công văn nhận kết quả của Ủy ban CK Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

Khách hàng & đối tác